مقالات رأي

Erbil Security Aggressive against SPEDA TV

Kurdistani Islamic Union TV, SPEDA, was subjected to an assault by security forces during its coverage of the demonstration that was held by women students in Erbil on Sunday. Media persons BazianBarazanji (correspondent) and Hoshiar Hussein (Cameraman) told Press Freedom Advocacy Association in Iraq that …

أكمل القراءة »

SWAT attacks Alghadir staff in Diyala

Alghadir satellite channel’s correspondent, Alaa Hussein and transmission engineer, have sustained serious injuries as a result of the fierce attack that they were subjected to by SWAT forces on their way to Miqdadiya for media coverage. Freedom of Press Advocacy Association has learnt that the …

أكمل القراءة »

Collective migration of press community in Diyala

  On the background of the killings of media men Saif Talal and Hasan AlAnbaki, Diyala is witnessing an unprecedented wave of migration of journalists. Many leaves were submitted to the media bodies in the province. Press Freedom Advocacy Association in Iraq learnt that our …

أكمل القراءة »

2015 سالَي زيادبووني زةحمةتييةكاني سه ر رؤذنامة نووسان

“راثؤرتي سالاَنة” رؤذنامةنووساني عيَراق رؤذانيَكي نارِةحةت و زةحمةتييان بةسةربرد لة سالَي 2015، سةرضاوةي ئةو مةترسييانةي هةرِةشةي لةذيانييان دةكرد فرة و هةمةجؤربوون، كؤمةلَةي بةرطري لة ئازادي رؤذنامةنووسي لة عيَراق شةهيدبووني 28 رؤذنامةنووسي لةسةرانسةري عيَراق لةو سالَةدا بةهؤي كار ضالاكييةكانييانةوة تؤماركردووة كة زؤرينةيان لةسةر دةستي ريَكخراوي تيرؤريستي …

أكمل القراءة »

2015: Press Year of Crisis

In 2015, the press community in Iraq witnessed a rise in risk and new channels of danger threatened their work and lives. Press Freedom Advocacy Association in Iraq recorded that 28 journalists have been killed in all parts of Iraq due to their duty. 25 …

أكمل القراءة »

Samaraa coverage blocked by citizens

A number of citizens prohibited Samaraa Correspondent in Karbalaa, Mutaz Alaboudi, from covering the events of Alarbaiin million march and tried to attack him but the security of the Hussaini Administration prevented them from doing so. Alaboudi told Press Freedom Advocacy Association that during his …

أكمل القراءة »